Archiv

 

Vokovická  32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz

 

 

Výzva – Veřejná zakázka malého rozsahu

 

 

Stavební úprava - rozšíření učebních prostor a modernizace výdejny obědů v  ZŠ Vokovice

  

  Zadavatel v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) Vás

 VYZÝVÁ

  • jako zájemce o výše uvedenou zakázku k podání nabídky. Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební úpravy v ZŠ Vokovice.
  1. 1.                   Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je akce „Rozšíření učebních prostor a modernizace výdejny obědů“.

  1. 2.                   Místo plnění zakázky a doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je ZŠ Vokovice, Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6

Realizace ze strany dodavatele se předpokládá v termínech:

červen - srpen 2014

  1. 3.                   Lhůta pro podání nabídek a adresa pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 20. 6. 2014 v 9:00 hodin.

Nabídky budou přijímány v kanceláři hospodářky ZŠ Vokovice, Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 9:00 hodin.  Nabídky budou předány v zapečetěné a neporušené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT – veřejná zakázka“ a budou označeny názvem zakázky.

Nabídky je možné též zaslat doporučeným dopisem na adresu:

Základní škola Vokovice

Vokovická 32/3

160 00 Praha 6

 

Identifikační údaje o zadavateli

 

Název zadavatele: Základní škola Vokovice

IČ zadavatele: 60461969

Sídlo zadavatele: Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Lucie Kuchťáková, ředitelka

Email: kuchtakova@zsvokovice.cz

Fakturační a doručovací adresa: Základní škola Vokovice, Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6

 

Kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen předložit:

  • splnění základních kvalifikačních předpokladů (podle § 53 zákona o Veřejných zakázkách)
 • -         bezdlužnost na daních, na pojistném zdravotním a sociálním

 • -         bezúhonnost

Výše uvedené lze prokázat čestným prohlášením.

 

  • splnění kvalifikačních předpokladů (podle § 54 téhož zákona)
 • -         výpis z obchodního rejstříku

 • -         doklad o oprávnění k podnikání – živnostenský list

 • -         doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

 

 

Kritéria pro hodnocení nabídek

 

Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena (váha kritéria 100 %).

 

 

Nabídková cena

Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky a celkovou cenu včetně DPH. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem.

 

Místo a datum otevírání obálek

 

Dne 20. 6. 2014 v 15.00 hod na adrese: Vokovická 32/3, 130 00 Praha 6

 

Možnost vyžádat si bližší informace.

 

Prohlídku objektů, které jsou předmětem zakázky, je možno domluvit telefonicky:

734 853 000.

 

 

Další podmínky zadavatele

 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

 

V Praze  5. 5. 2014

 

Mgr. Lucie Kuchťáková

ředitelka školy

 

Partner školy

Od MČ Prahy 6 byla poskytnuta dotace na zážitkový pobyt pro žáky
Naši partneři: Pomůcky pro dyslektiky, školy a logopedie k nácviku čtení format1.cz - Pomůcky pro dyslektiky, adaptéry, plašiče, drobná elektronika

Created by © 2011/16 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky