Zápis do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce ve školním roce 2020/2021

Jsme základní škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), a to pouze žáky s vývojovými poruchami učení (VPU) a žáky s lehkým mentálním postižením (LMP).

Budova školy není bezbariérová.

  

Zápis k povinné školní docházce ve školním roce 2020/2021

 

Termín zápisu: od 14. 4. 2020 do 23. 4. 2020

 dále pak dle dohody.

 

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Proběhnou pouze distančně, předáním dokumentace, nezbytné k přijetí dítěte.

 

Prosíme předložit povinné dokumenty:

 

  • vyplněnou přihlášku „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ (přihláška),
  • prosíme, použijte přihlášku, která je k dispozici na webových stránkách školy,
  • doporučení školského poradenského zařízení, a to speciálně pedagogického centra (SPC) nebo pedagogicko – psychologické porady (PPP) k plnění povinné školní docházky v naší škole (tzv. doporučující posouzení),ze kterého je zřejmé, že se jedná o dítě s vývojovou poruchou učení nebo s lehkým mentálním postižením a dle jakého vzdělávacího oboru má být vzděláváno,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (popř. oprávnění dítě zastupovat) a rodný list dítěte,
  • u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu

 

Od 1. 9. 2020 otevíráme pouze jednu první třídu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola, výuka podle Školního vzdělávacího programu Společná cesta (zveřejněn na webových stránkách školy). Žáci budou plnit očekávané nebo minimální výstupy vzdělávacího programu základní školy, počet přijatých: minimálně 6 žáků, maximální počet, v závislosti na stanovení míry potřeby podpůrných opatření školským poradenským zařízením jednotlivým uchazečům o přijetí, je stanovený max. do 14 žáků.

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 

  1. do datové schránky školy – rvv8smw
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adrese info@zsvokovice.cz
  3. poštou – ZŠ Vokovice, Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6
  4. osobním podáním: v tomto případě podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem přihlášek tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

 

Preferujeme osobní podání ředitelce školy, při zajištění bezpečného předání a předložení dokumentace, v individuálně domluveném termínu na telefonních číslech 734 853 000 nebo na e-mailu kuchtakova@zsvokovice.cz.

 

Kritéria pro přijetí:

 

Dítě lze přijmout pouze na základě doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení, kde je jasně specifikován identifikátor znevýhodnění a organizační forma vzdělávání.         

 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 2, 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci řízení právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci řízení právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a mají nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Této možnosti můžete využít v hlavní budově sídla ZŠ Vokovice – Vokovická 32/3, Praha 6 160 00 dne 30. 4. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin, prosíme o dohodu na přesném konkrétním čase na telefonních číslech 235 351 211, 724 134 634, 734 853 000 a na e-mailu info@zsvokovice.cz. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Jiný termín Vaší případné návštěvy (vyjádření se k podkladům řízení a nahlédnutí do spisu) si případně rezervujte prostřednictvím výše uvedených spojení.

 

V případě, že nebude možné přijmout všechny žáky, kteří splnili uvedená kritéria, bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolený výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly. Losování proběhne za účasti ředitele, zástupce zřizovatele školy a zástupce členů školské rady.

Z důvodu možného nepřijetí doporučuji zákonným zástupcům absolvovat zápis také ve spádové škole, kde na základě podpůrných opatření by žák zahájil povinnou školní docházku.

 

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

 

V Praze dne 20. března 2020

 

Mgr. Lucie Kuchťáková, ředitelka školy

Kontakt: telefonní čísla: 235 351 211, 724 134 634, 734 853 000 a na e-mailu info@zsvokovice.cz

           

Partner školy

Od MČ Prahy 6 byla poskytnuta dotace na zážitkový pobyt pro žáky
Naši partneři: Pomůcky pro dyslektiky, školy a logopedie k nácviku čtení format1.cz - Pomůcky pro dyslektiky, adaptéry, plašiče, drobná elektronika

Created by © 2011/16 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky